PAR PRIESTERI JĀNI SVILĀNUŠīs grāmatas autors dzimis 1916. gada 15. februārī Varakļānu draudzes Lazdinieku sādžā strādīgā un ticīgā deviņu bērnu ģimenē. Pabeidzis Varakļānu 6-klasīgo pamatskolu (1932), izglītību turpina vidusskolā un 1937. gada rudenī iestājas Rīgas Katoļu teoloģijas augstskolā (nākošā gadā pārdēvēta par Latvijas Universitātes Teoloģijas fakultāti), kur beidz 3 kursus, no 1941. līdz 1943. gadam mācās Aglonas Garīgajā seminārā. Teoloģijas studiju laikā publicējas laikrakstā »Latgolas Vōrds« un žurnālā »Katōļu Dzeive«, apcerējums par K. Skrindas nozīmi Latgales kultūras dzīvē saņem otro godalgu.

Par priesteri Jāni Svilānu iesvētīja bīskaps B. Sloskāns 1943. gada 25. martā, primicijas dievkalpojums notika 3. jūnijā Varakļānu draudzes baznīcā. Kalpošanu sāka kā Ciskādu draudzes vikārs (1943–1944), nākošā darba vieta bija Cēsīs (1944–1945). Pēc tam ir Kupravas un Liepnas draudzes prāvests (1945–1949), no 1946. gada vasaras līdz 1947. gada septembrim apkalpojot arī Balvus. 1949.–1953. gadā J. Svilāns ir Bukmuižas un Andzelmuižas draudzes prāvests, 1953.–1963. gadā kalpo Balvu draudzē. 1963. gadā bīskaps pārceļ viņu uz Jasmuižas un Nīderlandes draudzi.

1976. gada septembrī priesterim Svilānam uzticēta Baltinavas draudzes (no 1983. g. 1. jūlija arī Šķilbēni) garīgā aprūpe, viņš veic arī dažāda veida remontus. Jānis Svilāns miris 1996. gada 26. septembrī un apbedīts Viļakas kapsētā.

Līdzās saviem tiešajiem pienākumiem priesterim J. Svilānam vienmēr bija tuvs literārais darbs. Viņš arī meklēja materiālus literatūrā, pētīja baznīcās esošos arhīvus un kapu uzrakstus, vāca atmiņu stāstus... Visa mūža darba rezultātā izdota grāmata »Latvijas Romas katoļu baznīcas un kapelas« I un II daļa (1995), 2002. gadā iznāk grāmata »Kardināls Julijans Vaivods«. Grāmata par Latvijas Romas katoļu priesteriem iznāk pēc autora nāves.

Līdzautors priest. A. Budže