<html> <head> <title> JNIS BjMANIS: "PRETO`ANAS KUST*BA DIENVIDAUSTRUMU LATVIJ"</title> <META HTTP-EQUIV="Content-Type" content="text/html; charset=utf-16"> <META NAME="keywords" HTTP-EQUIV="keywords" CONTENT="Jnis Bkmanis, pretoaanas kust+ba;"> <SCRIPT LANGUAGE="JavaScript"> if (top.location.href==window.location.href) top.location.href="index.html" </SCRIPT> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="style.css"> </head> <body> <table width="100%" cellpadding="0" cellspacing="0" > <td width="50%" VALIGN=top ALIGN=center> <img src="autori_foto/bumanis_f.jpg" width="300" heigh="471"> <br> <i> autors Janis Bkmanis <br> <p> Grmata domta vsturniekiem, novadptniekiem un visiem, kas interesjas par Latvijas vsturi. Pretoaans kust+bas pt+jumi pierd+juai, ka 1944. 1956. gad notika plaakais un ilgstoakais nacionlo partiznu kara Latvijas valsts vstur. </p> </i> <br> </td> <td width="50%" valign=center align=center> <img src="LARGE_COVERS/bumanis_VAKS_L.jpg" width="400" heigh="572"> </td> </table> <p align=center> <b> <br> SATURS <br> <br> <br> Ce<avrdi. Tekla Bekeaa, Ojrs Stefans, Juris Bozovi s <br> <br> Grmat lietotie sa+sinjumi <br> <br> Priekavrds <br> <br> Ievads <br> <br> Kara pc kara <br> <br> Informcijas avoti <br> <br> Nacionlo partiznu kust+bas raaans iemesli <br> <br> Latvijas Tvzemes sargu (partiznu) apvien+bas izveidoaana <br> <br> NP darb+ba Aglonas pagast <br> NP darb+ba Kalupes pagast <br> NP darb+ba Krustpils pagast <br> NP darb+ba L+vnu pagast <br> JFa Vaivoda pt+jums <br> NP darb+ba Rudztu pagast <br> NP darb+ba Vi<nu apriF7+ <br> NP darb+ba Ga<nu pagast <br> <br> Padomju repres+vo orgnu darb+ba pirmajos pckara gados <br> <br> Izn+cintju (IZN) vien+bu izveidoaana <br> LPSR KP taktika c+F pret NP <br> LPSR VDM specilo a#entu grupu veidoaana un darb+ba <br> ekas a#enta JFa Klimkna  varoFdarbi <br> ekistu opercijas  skats no otras puses <br> <br> Padomju repres+vo orgnu aktivittes un visat<aut+ba <br> <br> Daugavpils apriF7a pagasti <br> Slija: Ilkkstes un Jkabpils apriF7a pagasti <br> Madonas apriF7a pagasti <br> Rzeknes apriF7a pagasti <br> Vi<nu apriF7a pagasti <br> Ludzas apriF7a pagasti <br> <br> Nacionls pretoaans kust+bas hronika <br> <br> Daugavpils apriF7is <br> Ludzas apriF7is <br> Madonas apriF7is <br> Rzeknes apriF7is <br> Vi<nu apriF7is <br> Slija: Ilkkstes un Jkabpils apriF7is <br> <br> Pretoaans kust+bas dal+bnieki un viFu atbalst+tji <br> <br> Nacionlo partiznu un to atbalst+tju atmiFas <br> <br> Dagdas pagasta iedz+votju stst+jums <br> Baiss atmiFas no L+vniem <br> Rudztu pagasta iedz+votju stst+jums <br> Prei<u pagasta iedz+votju atmiFas <br> Vrkavas pagasta iedz+votju stst+jums <br> Slieau atmiFu stst+jumi <br> Ludzas apriF7a iedz+votju atmiFas <br> Madonas un Gulbenes apriF7a iedz+votju stst+tais <br> Rzeknes apriF7a iedz+votju pretoaans kust+ba <br> Malnavieau pretest+bas kust+ba <br> Jaunatnes pretest+bas organizcija  Vien+ba <br> No komunistisk genoc+da cietuaie malnavieai <br> Jaunieau pretest+bas grupa  Pret+ nkotnei (1945 1948) <br> Represtie Malnavas absolventi <br> <br> Kauju operciju uzskaite apriF7u noda<s (1944 1951) <br> <br> Pielikums <br> <br> Izmantot literatkra, avoti un materili <br> <br> Pcvrds <br> <br> </p> </body> </html>