Autore kopā ar dzīvesbiedru Edmondu 2015. gada jūnijā

Par grāmatu

Grāmatā apkopots pirmais pētījums par Briežuciema pagastu laika posmā no 1941. līdz 2014. gadam. Tajā atspoguļots pagasta administratīvais iedalījums, pirmo kolhozu, kā arī p/s „Briežuciems” izveide un pastāvēšana.

Analizēta 1941. un 1949. gada deportācija, apskatīti izsūtīto briežuciemiešu likteņi. Publicētas ar šiem notikumiem saistīto cilvēku atmiņas.

Liela nodaļa veltīta skolu vēsturei: Briežuciema pamatskola (fakti un materiāli no 1910. gada), Apsaiņu pamatskola, Aussalas pamatskola un Augstasila pamatskola.

Dots ieskats Briežuciema pagasta bibliotēkas, feldšerpunkta un kluba vēsturē.

Katrai nozarei pievienota informācija gan par Briežuciema pamatskolas absolventiem, gan citiem cilvēkiem (saistītiem ar Briežuciemu), kuri devuši zināmu ieguldījumu valsts un novada attīstībā.

Parādīta Briežuciema pagasta ikdiena šodien: zemnieku un piemājas saimniecības, NVO „Saulessvece” darbība.

Noslēgumā ir cilvēku dzīvesstāsti par pieredzēto un pārdzīvoto dažādos padomju laika periodos.

Grāmatas informatīvo materiālu papildina fotogrāfijas.

PAR AUTORI –Valentīnu Kašu

Dzimusi 1961. gada 16. augustā Briežuciema pagasta »Abriņās« Ādolfa un Annas Gabrānu ģimenē.

Absolvējusi Briežuciema astoņgadīgo skolu un Baltinavas vidusskolu. Augstāko izglītību ieguvusi Liepājas pedagoģiskajā institūtā – latviešu valodas un literatūras skolotāja. Studējusi LU Pedagoģijas un psiholoģijas fakultātē un Humanitārajā fakultātē Daugavpils Universitātē, iegūstot angļu valodas skolotāja kvalifikāciju vidusskolā.

2001. gadā LU beigusi maģistrantūru, iegūstot izglītības zinātņu maģistra grādu pedagoģijā.2014. gadā pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanā ieguvusi 4. kvalitātes pakāpi. No 2002. gada Briežuciema pagasta dramatiskā kolektīva »Sipiņi« vadītāja. 2011. gada 20. augustā apbalvota ar Balvu novada domes Atzinības rakstu par panākumiem pedagoģiskajā darbā, lielu ieguldījumu Briežuciema kultūrvēsturiskā mantojuma izpētē un labdarībā.No 2011. gada biedrības »Otuls« valdes priekšsēdētāja.

Ģimenē ar dzīvesbiedru Edmondu izaudzinātas divas meitas: Evija (angļu valodas skolotāja) un Elīna (juriste). Tagad ģimenē aug divi audžubērni: Artis un Andris, 8. un 2. klases skolēni.

Vaļasprieks – novadpētniecība, teātris, rokdarbi un daiļdārzniecība.