<html> <head> <title>ILGA APINE PAR ATMIEAS UN PRDOMAS</title> <META name="keywords" lang="lv" content="JOSIFS `TEIMANS", "ILGA APINE"> <SCRIPT LANGUAGE="JavaScript"> if (top.location.href==window.location.href) top.location.href="index.html" </SCRIPT> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="style.css"> </head> <body> <p align=right><a href="http://www.politika.lv/1610/" target="blank">Profesore Ilga Apine </a></p> <p>2009.gad Rzekn publict profesora Josifa `teimana grmata  AtmiFas un prdomas" ir <oti subjekt+vs darbs, balst+ts uz atmiFm. Tan+ pat laik las+tjs iegkst objekt+vu vsturisku informciju, jo ar savm prdomm dals profesionls vsturnieks, kura spalvai pieder desmitiem grmatu un kura 60 gadus ir mc+jis studentus. J.`teimana grmata pal+dzs atbr+voties no m+tiem, kuru tomr ir <oti daudz cilvku spriedumos par vsturiskiem notikumiem: 1940.-1941.gadu, II Pasaules karu (latvieau iek<auaanu le#ionros vai Sarkanaj armij) un citiem. Daloties savs prdoms par Sta<inu vai Hitleru, Hrua ovu vai Krli Ulmani, Josifs `teimans ieteic ata7irt formlo vsturisko paties+bu, kas ir virspus, no faktisks, kas prasa iedzi<inaanos un rkp+gku studaanu. Tpat mums visiem noder+ga ir J.`teimana doma, ka vstures notikumus dikt ne tikai politiski, bet ar+ psiholo#iski faktori. Vstures grmats jau daudz rakst+ts par politiskajiem un psiholo#iskajiem apsvrumiem, kas diktja K.Ulmanim viFa taktiku 1940.gada jknij. Bet maz ir rakst+ts par citiem cilvkiem, kas bija ar mieru kalpot jaunajai varai. J.`teimans pievra uzman+bu tam, ka ao cilvku r+c+b izpauds da~das cilvcisks vj+bas: paaaizsardz+bas instinkts, savt+gums, konformisms.</p> <p>Domju, ka ar+ J.`teimana ce<ojumu iespaidi satur interesantu un citiem der+gu informciju par da~du valstu nacionlm un konfesionlm attiec+bm, par slavenu mkslinieku un viFu darbu likteFiem. J.`teimaFa grmats (piemram, par historiogrfiju) mani vienmr prsteidza autora labest+ba - viFa prot atrast vrt+bas citu vsturnieku darbos un izcelt pozit+vo. Ar+ aaj viFa grmat las+tjs atrad+s <oti daudzu paz+stamu un mazk paz+stamu cilvku portretjumus. J.`teimanis raksta par cilvkiem, ar kuriem sav garaj mk~ ir ticies un kontaktjies, sadalot tos pa rubrikm: politi7i, ~urnlisti, vsturnieki, rsti u.t.t. `ajs noda<as las+tjs atrad+s bagt+gu informciju par Daugavpils Universittes mc+bu spkiem. Diezgan izsme<oai J.`teimans raksturo Latvijas vsturnieku saimi - ne tikai savu, bet ar+ daudz jaunko paaudzi, pieminot viFu darbus un pausts idejas.</p> <p>Patika, ka J.`teimans dals savos iespaidos par vairkm <oti kolor+tm personm - aizmirstm vai nenovrttm. Man a7ita vrt+gi viFa spriedumi par ~urnlistiem Dominiku Kaupu~u un Rafailu Blkmu, dzejnieku Jni Sudrabkalnu, vsturniekiem Sigurdu Ziemeli un riku }agaru. Pats subjekt+vkais materils aaj grmat ir lappuses, kurs autors paststa par savu dz+vi - brn+bu, darba gaitm, frontes iespaidiem. Man k las+tjai, a7ita interesanti uzzint par `teimanu liels #imenes da~du atzaru likteFiem. Daudzus no viFiem skra holokausta tra#dija.</p> <p>Esmu prliecinta, ka Josifa `teimana grmata ir vrt+gs izziFas avots un vedina uz prdomm par Latvijas un ts cilvku likteFiem.</p> </body> </html>