<html> <head> <title> AUTORIEM</title> <SCRIPT LANGUAGE="JavaScript"> if (top.location.href==window.location.href) top.location.href="index.html" </SCRIPT> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="style.css"> </head> <body> <img src="owl_author.png" width="150" heigh="94" > <p ><b>MANUSKRIPTU iesniegaanas noteikumi:</b></p> <ul type="disk"> <li>Tekstam jbkt nodruktam uz A4 formta lapm. <li>Starp teksta rindm jbkt dubultam intervlam. <li>Jievro 2,5 cm malu laukumi. <li>Tekstam jbkt nodruktam tikai vien lapas pus. <li>Lappusm jbkt numurtm. <br> <br> Darbus var iesniegt person+gi vai noskt+t pa pastu. <br> <b> LKC izdevniec+b</b>, <br> Bazn+cas 28, Rzekne, LV-4601<br> Darba laiks: 8.00 16.00<br> lkcizdevnieciba@apollo.lv </body> </html>