Latgales Kultūras centra izdevniecība sirsnīgi sveic
uzņēmēju-mecenātu Jāni Blaževiča kungu
nozīmīgā dzīves jubilejā, vēlē veselību, dzīvesprieku un tālāku veiksmi uzņēmējdarbībā!

no avīzes "Rēzeknes vēstis", Nr. 132-133. 6.oktobris 2007.gads

LABDARIS

Ir tāds sens un skaists vārds— labdaris. To pilnā mērā var attiecināt uz Jāni Blaževiču, cilvēku, kurš dzimis Latgalē, daudzus gadus te darbojies, bet, pārceļoties uz pārnovadu— Kurzemi, ir un paliek uzticīgs savai Latgalei.

Nav pat uzskaitāmi dažādie pasākumi, kam Jānis Blaževičs sniedzis morālu un, galvenais, arī materiālu atbalstu. Daudzi nemaz nezina, ka šodienas jubilāra ieinteresētība un palīdzība deva jūtamu atbalstu Rēzeknē organizētajam pasaules latgaliešu saietam. Savu artavu viņš ziedojis, lai šodien bijušajā Skolotāju institūta dārzā stāvētu lūgšanā iegrimis monsinjors Nikodems Rancāns — viena no dvēselīgākajam dižā rēzeknieša skulptūrām-pieminekļiem. Un kur nu vēl latgaliešu grāmatas! Pat ja ar labdara atbalstu būtu izdota tikai viena — "Latgales kultūras vēsture", Latgales Kultūras centra izdevniecība būtu nodrošinājusi sev paliekošu vietu grāmatu izdošanas vēsturē. Bet "Latgales kultūras vēsture" nav vienīgais šīs izdevniecības vadītāja Jāņa Elkšņa sapnis, kas īstenojies ar mecenāta finansiālo atbalstu. Palīdziba sniegta gan latgaliski rakstošo stāstnieku konkursa rīkošanai, gan daudzu vecākās paaudzes latgaliešu rakstnieku un dzejnieku grāmatu izdošanai.

Un kā lai šodien, sirsnīgi sveicot jubilāru, nepasaka par viņa pastāvīgo palīdzību savai dzimtajai Dagdai, katoļu baznīcai — Ventspils katoļi, tikai pateicoties Jānim Blaževičam lūdzas atjaunotajā dievnamā. Viņa rūpju lokā arī Aglonas bazilikas vajadzības...

Lai Dievs atlīdzina jubilāram par visiem labajiem darbiem, lai viņu sargā Latgales — Māras zemes Aizbildnes spēks un lūgšanas!

Sirsnīgi sveicam skaistajā dzīves jubilejā!

Vēlam veselību, dzīvesprieku un veiksmi uzņēmējdarbībā.

Latgales Kultūras centra izdevniecība.
Latgales Kultūras biedrība,
"Rēzeknes Vēstu" redakcija

газета "Резекненские вести" №132-133, 6 октября 2007 года

Благодетель

Есть такое старинное и прекрасное слово — благодетель. И оно в полной мере относится к Янису Блажевичу — человеку, который родился в Латгалии, долгие годы здесь работал, а переехав жить в Курземе, по-прежнему остается верен своей Латгалии.

Различных мероприятий, которым Янис Блажевич оказал моральную и, главное, материальную поддержку — не счесть. Многие даже не знают, что заинтересованность и помощь нынешнего юбиляра дали ощутимую поддержку слёту латгальцев всего мира, организованному в Резекне. Он внес свою лепту также и в то, чтобы сегодня в саду бывшего Учительского института стоял памятник погруженному в молитву монсиньору Никодему Ранцану — одной из самых одухотворенных скульптур-памятников выдающимся резекненцам. Даже не говоря о книгах! Если при поддержке благодетеля вышла бы в свет только одна книга — «История латгальской культуры», уж только тем издательство Латгальского центра культуры возымело бы непреходящее значение в истории книгоиздания. А «История латгальской культуры» — не единственная мечта руководителя этого издательства Яниса Элксниса, которая осуществилась при финансовой поддержке благодетеля. Оказана помощь также проведению конкурса авторов рассказов на латгальском языке и изданию книг многих латгальских писателей и поэтов старшего поколения. И как сегодня, от всего сердца поздравляя юбиляра, не сказать о его постоянной помощи своей родной Дагде, Католической церкви — католики Вент-спилса только благодаря юбиляру имеют возможность молиться в обновленном костеле. Он проявляет также большую заботу о нуждах Аглонской базилики...

Да вознаградит юбиляра Бог за все добрые дела, да хранит его сила и молитвы заступницы Латгалии — земли Мары.

От всей души поздравляем с прекрасным юбилеем предпринимателя-мецената!

Издательство Латгальского центра культуры
Латгальское общество культуры
Редакция «Резекненских Вестей»