<html> <head> <title> 2015. gad izdots </title> <SCRIPT LANGUAGE="JavaScript"> if (top.location.href==window.location.href) top.location.href="index.html" </SCRIPT> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="style.css"> </head> <body> <p class="headlines" > <span class="subheadline"> 2015. gad izdots grmatas </span> </p> <table> <td valign="top"> <img src="Keisa_Muns_laiks.jpg" width="90" heigh="117" alt="book cover"> </td> <td> <b> Ilze Keiaa "Muns laiks" </b> <br> dzeja proz <br> redaktore Valent+na Unda <br> <i> Grmatas izdoaanu atbalst+jusi Vi<akas novada dome <br> un Paul+ne Zalne </i> <br> <a href="par_keisa_muns_laiks.html" TARGET="main"> vairk par grmatu...</a> <br> 216 lpp., m+kstie vki <br> ISBN 978-9984-29-269-4 <br> 3,00 eiro </td> </table> <hr> <table> <td valign="top"> <img src="roberta_muka_muzejs.jpg" width="90" heigh="123" alt="book cover"> </td> <td> <b> Marta Binduka "Roberta Mkka muzejs" </b> <br> broakra <br> <i> atbalst+juai Valsts Kultkrkapitla fonds <img src="kkf_logo.jpg" width="40" heigh="23" alt="Logo"> <br> AS Latvijas valsts me~i <img src="LVM_logo.jpg" width="90" heigh="44" alt="Logo"> <br> RiebiFu novads <img src="logo_riebini.jpg" width="80" heigh="73" alt="Logo"> </i> <br> 16 lpp., m+kstie vki <br> ISBN 978-9984-29-268-7 <br> izplata Roberta Mkka muzejs, Skolas iel 11 c Galni, RiebiFu novads, LV-5311: tel. 28362473; 26822989 </td> </table> <hr> <table> <td valign="top"> <img src="vanadzenu_audzinataja_rokasgramata.jpg" width="90" heigh="127" alt="book cover"> </td> <td> <b> "Vanadznu audzintja rokasgrmata" </b> <br> sastd+tjs Gunrs Spodris <br> 112 lpp., cietie vki <br> ISBN 978-9984-29-265-6 <br> </td> </table> <hr> <table> <td valign="top"> <img src="Kavacis_dveseli_savu.jpg" width="90" heigh="129" alt="book cover"> </td> <td> <b> Andrejs Kavacis "Dvseli savu ar mk~+go vieno" </b> <br> dzeja <br> 72 lpp., m+kstie vki <br> ISBN 978-9984-29-267-0 <br> 1,00 eiro </td> </table> <hr> <table> <td valign="top"> <img src="Rositten.jpg" width="90" heigh="120" alt="book cover"> </td> <td> <b> Rositten </b> <br> Velt+jums Rzeknes 730. gadu jubilejai <br> sastd+tja Aija Zuja <br> Gadagrmata izdota ar Rzeknes paavald+bas a#entkras <i>Rzeknes kultkras un tkrisma centrs</i> atbalstu <br> <br> 116 lpp., m+kstie vki <br> ISBN 978-9984-29-264-9 <br> </td> </table> <hr> <table> <td valign="top"> <img src="TZK_2016.jpg" width="90" heigh="123" alt="book cover"> </td> <td> <b> TVU ZEMES KALENDARS 2016 </b> <br> kulturvsturiska un literara godagrMmota <br> 77. goda gMjums <br> SastMdeitMji un redaktori <br> J. Elksnis, V. Unda <br> <i> Gadagrmatas izdoaanu atbalst+juai: <br> Latgales re#iona att+st+bas a#entkra <img src="lraa_logo.jpg" width="40" heigh="39" alt="Logo"> <br> Valsts Kultkrkapitla fonds <img src="kkf_logo.jpg" width="40" heigh="23" alt="Logo"> <br> AS Latvijas valsts me~i <img src="LVM_logo.jpg" width="90" heigh="44" alt="Logo"> </i> <br> <br> 360 lpp., m+kstie vki <br> ISBN 978-9984-29-263-2 <br> 3,50 eiro <br> <a href="par_TZK_2016.html" TARGET="main"> vairk par grmatu...</a> <br> </td> </table> <hr> <table> <td valign="top"> <img src="Bumanis_Pretosanas_kustiba.jpg" width="90" heigh="129" alt="book cover"> </td> <td> <b> Jnis Bkmanis " Pretoaanas kust+ba dienvidaustrumu Latvij 1944. gada jknijs 1956. gads </b> <br> <i> Grmatas izdoaanu atbalst+juai: <br> Valsts Kultkrkapitala fonds <img src="kkf_logo.jpg" width="40" heigh="23" alt="Logo"> <br> Latvijas Nacionlo partiznu apvien+ba, <br> Varak<nu novada paavald+ba, <br> Cesvaines novada dome <br> Prei<u novada dome <br> Lubnas novada paavald+ba, <br> Ilkkstes novada paavald+ba, <br> P<aviFu novada dome, <br> RiebiFu novada dome, <br> Dagdas novada paavald+ba, <br> Krsavas novada paavald+ba, <br> Ciblas novada paavald+ba, <br> L+vnu novada paavald+ba, <br> Biedr+ba "Daugavas vanagi", <br> Harijs Fridemanis, Paul+ne Zalne, Zemnieku saimniec+ba "Dzelzskalji", Anna Iesalniece, Marta Binduka, Valent+na Turkopule, Andris Bumbias, Edmunds Bkmanis, Anna Kurme, Veronika Nagle, Pteris Usns, Leont+ne Dimante, Benedikts Spridzns, L+vija Zepa, Ruta K<ibi7e, Margarita Kundrte, Leonards Pastars, Jnis Bkmanis, Lkcija Rudzte-Leite, Jnis Mi ulis, Terzija Latkovska, Anita KrkmiFa, Raimonda Kolneja un Jklijs Trops. <br> </i> <br> <br> A4 formts, 336 lpp., cietie vki <br> ISBN 978-9984-29-259-5 <br> 20,00 eiro <br> <a href="par_bumanis_pretosanas_kustiba.html" TARGET="main"> vairk par grmatu...</a> <br> </td> </table> <hr> <table> <td valign="top"> <img src="keiss_muzu_nodzivot.jpg" width="90" heigh="128" alt="book cover"> </td> <td> <b> Pteris Keias "Mk~u nodz+vot" </b> <br> <br> <br> 144 lpp., cietie vki <br> ISBN 978-9984-29-261-8 <br> grmatu izplata autors: 371-29366565 <br> <a href="par_keiss_muzu_nodzivot.html" TARGET="main"> vairk par grmatu...</a> <br> </td> </table> <hr> <table> <td valign="top"> <img src="Kavacis_ieskaties_zemes_vaiga.jpg" width="90" heigh="128" alt="book cover"> </td> <td> <b> Andrejs Kavacis "Ieskaties zemes vaig" </b> <br> <br> <br> 65 lpp., m+kstie vki <br> ISBN 978-9984-29-262-5 <br> grmatu izplata autors: 371-22334399 <br> <a href="par_kavacis.html" TARGET="main"> vairk par grmatu...</a> <br> </td> </table> <hr> <table> <td valign="top"> <img src="oluts_20.jpg" width="90" heigh="124" alt="book cover"> </td> <td> <b> Literaturas almanahs Olkts-20, </b> <br> <i> Grmatas izdoaanu atbalst+juai: <br> Valsts Kultkrkapitala fonds <img src="kkf_logo.jpg" width="40" heigh="23" alt="Logo"> <br> un uzFmjs Jnis Bla~evi s </i> <br> <br> 312 lpp., m+kstie vki <br> ISSN 1407-2076 <br> ISBN 978-9984-29-260-1 <br> 3,00 EUR </td> </table> <hr> <table> <td valign="top"> <img src="Gleizdans_Mini_grafika.jpg" width="90" heigh="121" alt="book cover"> </td> <td> <b> Pteris Gleizdns "Mini grafika" </b>, <br> <i> Grmata laista klaj ar Rzeknes pilstas paavald+bas a#entkras "Rzeknes Kultkras un Tkrisma centrs" <br> biedr+bas "Latgalieai" un <br> Rzeknes Mkslas un dizaina vidusskolas audzkFu ziedojumu atbalstu. </i> <br> 254 lpp., m+kstie vki <br> ISBN 978-9984-29-260-1 <br> 4,00 EUR </td> </table> <hr> <table> <td valign="top"> <img src="zemei_piedosanu_Trimalniece.jpg" width="90" heigh="119" alt="book cover"> </td> <td> <b> Ieva Trimalniece "Zemei piedoaanu lkdzot" </b>, <br> <br> Redaktore Valent+na Unda <br> 96 lpp., cietie vki <br> ISBN 978-9984-29-257-1 <br> <a href="par_zemei_piedosanu.html" TARGET="main"> vairk par grmatu...</a> <br> grmatu var iegdties pie autores: 29173469 </td> </table> <hr> <table> <td valign="top"> <img src="Svencs_Dienas_pie_Daugavas.jpg" width="90" heigh="125" alt="book cover"> </td> <td> <b> Jnis Sven s "Dienas pie Daugavas" </b>, <br> atmiFu tlojumi <br> grmatas pielikum krsainas autora darbu reprodukcijas <br> <i> Grmata iznkusi ar Daugavpils novada domes un P<aviFu novada domes atbalstu </i> <br> Redaktore Valent+na Unda <br> 192 lpp., cietie vki <br> ISBN 978-9984-29-258-8 <br> <a href="par_svencs.html" TARGET="main"> vairk par grmatu...</a> <br> 6,00 EUR </td> </table> <hr> </body> </html>