<html> <head> <title> 2014. gad izdots </title> <SCRIPT LANGUAGE="JavaScript"> if (top.location.href==window.location.href) top.location.href="index.html" </SCRIPT> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="style.css"> </head> <body> <p class="headlines" > <span class="subheadline"> 2014. gad izdots grmatas </span> </p> <table> <td valign="top"> <img src="strods.jpg" width="90" heigh="124" alt="book cover"> </td> <td> <b> Jzeps Strods "Mana mk~a atspulgi" </b>, <br> memuri <br> 72 lpp., m+kstie vki <br> ISBN 978-9984-29-256-4 <br> 2,26 EUR </td> </table> <hr> <table> <td valign="top"> <img src="TZK_2015.jpg" width="90" heigh="124" alt="book cover"> </td> <td> <b> Tvu zemes kalendars 2015</b>, <br> kulturvsturiska un literara godagrMmota <br> 76. (25.) goda gMjums <br> SastMdeitMji un redaktori <br> J. Elksnis, V. Unda <br> <i> Gadagrmatas izdoaanu atbalst+juai: <br> Helna Vasiljeva, Marija un Andrejs Ruhnmani, Anita Olga un Antons ElkaFi,Harija Fridemanis, Jnis Bla~vi a, Montrelas Latvieau kato<u kopiena (Alberts Caune), Amerikas Latvieau kato<u apvien+ba un Zigfr+ds Zadvinskis, Aleksis Rubulis ( ikga), Beata Krajevska, <br> Rzeknes pilstas dome <br> Rzeknes novada dome <br> Latgales re#iona att+st+bas a#entkra <img src="lraa_logo.jpg" width="40" heigh="39" alt="Logo"> <br> Valsts Kultkrkapitla fonds <img src="kkf_logo.jpg" width="40" heigh="23" alt="Logo"> <br> un AS Latvijas valsts me~i <img src="LVM_logo.jpg" width="90" heigh="44" alt="Logo"> </i> <br> <br> 428 lpp., m+kstie vki <br> ISBN 978-9984-29-255-7 <br> 4,00 EUR </td> </table> <hr> <table> <td valign="top"> <img src="trasuns_runas.jpg" width="90" heigh="124" alt="book cover"> </td> <td> <b> Francis Trasuns "Runas"</b>, <br> Latvijas republikas Satversmes sapulc,Latvijas republikas 1. un 2. Saeim. <br> Ptera Zeiles priekavrds <br> Ptera Zeiles un Vladislava Malahovska komentri <br> <br> <br> <i> Grmatas izdoaanu atbalst+juai: <br> Rzeknes pilstas dome (ar Rzeknes Latgalieau kultkras biedr+bas starpniec+bu) <br> Sandra Kalniete <br> Valsts Kultkrkapitla fonds <img src="kkf_logo.jpg" width="40" heigh="23" alt="Logo"> </i> <br> <br> 472 lpp., cietie vki <br> ISBN 978-9984-29-253-3 <br> 10,00 EUR </td> </table> <hr> <table> <td valign="top"> <img src="caur_briksniem.jpg" width="90" heigh="124" alt="book cover"> </td> <td> <b> Eleonora Tjarve " Caur brikaFiem"</b>, <br> dzejo<u krjums <br> <br> <i> Grmata iznkusi ar Paul+nes Zalnes <br> un Maltas pagasta prvaldes atbalstu </i> <br> <br> 88 lpp., cietie vki <br> ISBN 978-9984-29-252-6 <br> 3,00 EUR </td> </table> <hr> <table> <td valign="top"> <img src="oluts_19.jpg" width="90" heigh="124" alt="book cover"> </td> <td> <b> Literaturas almanahs Olkts-19</b>, <br> Uz vka: <br> 1. lappuses O. Zvejsalnieka glezna " Rzekne zelt", 1997 <br> 4. lappus O. Zvejsalnieka glezna "Paaportrets". 1979 <br> <br> <i> Grmatas izdoaanu atbalst+juai: <br> Valsts Kultkrkapitala fonds <img src="kkf_logo.jpg" width="40" heigh="23" alt="Logo"> <br> un uzFmjs Jnis Bla~evi s </i> <br> <br> 326 lpp., m+kstie vki <br> ISSN 1407-2076 <br> ISBN 978-9984-29251-9 <br> 3,00 EUR </td> </table> <hr> <table> <td valign="top"> <img src="viens_darbigs_muzs.jpg" width="90" heigh="124" alt="book cover"> </td> <td> <b> Veronika Griane "Viens darb+gs mk~s"</b>, <br> Vku dizains Elita Pole <br> <br> <i> Grmata iznkusi ar Dagdas novada domes, <br> Valent+nas Ivanovskas (Celitnes) audzkFu: <br> Vitolda Zahara, <br> Ernesta Plata a, <br>JFa Kalna a <br> un grmatas autores atbalstu. </i> <br> <br> 78 lpp., m+kstie vki <br> ISBN 978-9984-29-254-0 <br> izplata Veronika Griane </td> </table> <hr> <table> <td valign="top"> <img src="Mans_laikabiedrs.jpg" width="90" heigh="128" alt="book cover"> </td> <td> <b> Mans laikabiedrs. >9 A>2@5<5==8: </b>, <br> av+zes Rzeknes Vstis las+tju atmiFu ststi latvieau un krievu valod <br> 262 lpp., cieitie vki <br> ISBN 978-9984-29-250-2 <br> izplata av+ze "Rzeknes vstis" Rzekn </td> </table> <hr> <table> <td valign="top"> <img src="Uspelis_buklets.jpg" width="90" heigh="128" alt="book cover"> </td> <td> <b> Antons Uspelis. Keramika, </b> <br> buklets <br> izplata LATGALES KULTjRVSTURES MUZEJS Rzekn </td> </table> <hr> <table> <td valign="top"> <img src="gailis_caur_dzivi.jpg" width="90" heigh="142" alt="book cover"> </td> <td> <b> Imants Gailis "Caur dz+vi", dzeja </b> <br> 78 lpp. m+kstie vki <br> ISBN 978-9984-29-247-2 <br> <a href="par_gailis_caur_dzivi.html" TARGET="main"> vairk par grmatu...</a> <br> <br> Gramatas izplata autors 26163778 <br> </td> </table> <hr> <table> <td valign="top"> <img src="babre_muza_josta.jpg" width="90" heigh="128" alt="book cover"> </td> <td> <b> Anna Babre " Mk~a josta. Laika meti" </b> memuri <br> 248 lpp. m+kstie vki <br> ISBN 978-9984-29-248-9 <br> <a href="par_babre_muza_josta.html" TARGET="main"> vairk par grmatu...</a> <br> Gramatas izplata autore 26583214 <br> </td> </table> <hr> <table> <td valign="top"> <img src="vesperes.jpg" width="90" heigh="123" alt="book cover"> </td> <td> <b> " Adventa vesperes. Z+massvtku vesperes" </b> <br> Krajumu sagatavoja Bermadeta Everse. <br> <br> 31 lpp. m+kstie vki <br> ISBN 978-9984-29-244-1 <br> Gramatas izplata Rzeknes Spju Dievmtes kato<u bazn+ca <br> </td> </table> <hr> <table> <td valign="top"> <img src="balti_makoni_liepdruviete.jpg" width="90" heigh="141" alt="book cover"> </td> <td> <b> L+vija Liepdruviete "Baltos mkoFos sapFi m+t", </b> dzeja <br> Ir+nas Povhas vku noformjums <br> <br> 64 lpp. m+kstie vki <br> ISBN 978-9984-29-246-5 <br> <a href="par_balti_makoni.html" TARGET="main"> vairk par grmatu...</a> <br> grmatas izplata autore (371-29104563) </td> </table> <hr> <table> <td valign="top"> <img src="trasuna_fabulas.jpg" width="90" heigh="120" alt="book cover"> </td> <td> <b> Francis Trasuns "Fabulas" </b> <br> Grmata iznkusi ar Rzeknes pilstas domes (ar Rzeknes Latgalieau kultkras biedr+bas starpniec+bu), <br> Balvu novada domes, <br> Rugju novada domes, <br> Dagdas novada paavald+bas, <br> Krsavas novada paavald+bas, <br> Prei<u novada domes, <br> Vi<akas novada domes, <br> Zilupes novada pasvald+bas, <br> L+vanu novada domes <br> Ciblas novada domes <br> Rezeknes novada domes <br> Andreja Andrejeva (Ludza), <br> un RiebiFu novada domes atbalstu. <br> 108 lpp. cietie vki <br> ISBN 978-9984-29-243-4 <br> <a href="par_trasuns_fabulas.html" TARGET="main"> vairk par grmatu...</a> <br> 6,00 EUR </td> </table> <hr> <table> <td valign="top"> <img src="leons_zalans.jpg" width="86" heigh="120" alt="book cover"> </td> <td> <b> Leons Zalns "Tvzemei", dzeja </b> <br> <i> ar Paul+nes Zalnes priekavrdu <br> </i> <br> 114 lpp. cietie vki <br> ISBN 978-9984-29-242-7 <br> <a href="par_zalans_tevzemei.html" TARGET="main"> vairk par grmatu...</a> <br> 4,00 EUR </td> </table> </body> </html>