<html> <head> <title> 2013. gad izdots </title> <SCRIPT LANGUAGE="JavaScript"> if (top.location.href==window.location.href) top.location.href="index.html" </SCRIPT> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="style.css"> </head> <body> <p class="headlines" > <span class="subheadline"> 2013. gad izdots grmatas </span> </p> <table> <td valign="top"> <img src="Latgales_periodika.jpg" width="90" heigh="128" alt="book cover"> </td> <td> <b> Pteris Zeile "Latgales periodika" </b> <i> 1862 2013 </i> <br> Grmatas izdoaanu atbalst+juai: <br> Valsts Kultkrkapitala fonds <img src="kkf_logo.jpg" width="40" heigh="23" alt="Logo"> <br> Latgales re#iona att+st+bas a#entkra <img src="lraa_logo.jpg" width="40" heigh="39" alt="Logo"> <br> Prei<u novada dome <br> Jnis Bla~evi s <br> Alberts Spo#is <br> Lettischer Pressverein in Deutschland <br> <br> 287 lpp. cietie vki <br> ISBN 978-9984-29-241-0 <br> <a href="par_Latgales_periodika.html" TARGET="main"> vairk par grmatu...</a> <br> 7,11 EUR (5,00 Ls) </td> </table> <hr> <table> <td valign="top"> <img src="aglonas_ziedins.jpg" width="90" heigh="124" alt="book cover"> </td> <td> <b> Kornlija Springovi a "Aglonas ziediFa" </b> <br> <i> pateic+ba par attliem P. I. J. msai Klrai <br> </i> <br> 176 lpp. m+kstie vki <br> ISBN 978-9984-29-239-7 <br> <a href="par_aglonas_ziedins.html" TARGET="main"> vairk par grmatu...</a> <br> 1,71 EUR (1,20 LVL) </td> </table> <hr> <table> <td valign="top"> <img src="spaitans_atcelniks.jpg" width="90" heigh="138" alt="book cover"> </td> <td> <b> Romons Spaitns "Atce<n+ks" </b> <br> <i> Grmatas izdoaanu atbalst+ja: <br> Lielvrdes paavald+ba </i> <br> 216 lpp. m+kstie vki <br> ISBN 978-9984-29-240-3 <br> <a href="par_atcelniks.html" TARGET="main"> vairk par grmatu...</a> <br> 1,71 EUR (1,20 LVL) </td> </table> <hr> <table> <td valign="top"> <img src="ciblis_kalsim_rotas.jpg" width="90" heigh="128" alt="book cover"> </td> <td> <b> Rihards Ciblis "Kalsim rotas" </b> <br> <i> Grmatas izdoaanu atbalst+ja: <br> Valsts Kultkrkapitala fonds <img src="kkf_logo.jpg" width="40" heigh="23" alt="Logo"> <br> Latgales re#iona att+st+bas a#entkra <img src="lraa_logo.jpg" width="40" heigh="39" alt="Logo"> <br> Maltas pagasta prvalde <img src="Maltas_gerbonis.jpg" width="40" heigh="49" alt="Logo"> </i> <br> 126 lpp. cietie vki <br> ISBN 978-9984-29-237-3 <br> <a href="par_kalsim_rotas.html" TARGET="main"> vairk par grmatu...</a> <br> grmatu izplata Maltas pagasta prvalde </td> </table> <hr> <table> <td valign="top"> <img src="mantinieks_nedrikst_raudat.jpg" width="90" heigh="124" alt="book cover"> </td> <td> <b> Rolands Mareckis "Mantinieks nedr+kst raudt"</b> <br> Ststs par kdu lauku znu, kuram patika daudz sapFot <br> <br> <i> grmatas izdoaanu atbalst+juai: <br> Vi<nu novada dome, <br> Meta Koknvi a un Sandra Bruzgule ar #imeni <br> </i> 124 lpp. m+kstie vki <br> ISBN 978-9984-29-238-0 <br> <a href="par_mantinieks_nedrikst_raudat.html" TARGET="main"> vairk par grmatu...</a> <br> 1,71 EUR (1,20 LVL) </td> </table> <hr> <table> <td valign="top"> <img src="TZK_2014.jpg" width="90" heigh="127" alt="book cover"> </td> <td> <b> Tvu zemes kalendars 2014, </b> <br> Kulturvsturiska un literara godagrMmota, 75. goda gMjums <br> sastMdeitMji un redaktori J. Elksnis, V. Unda <i> <br> <br> Grmatas izdoaanu atbalst+juai: <br> Rihards Melnis, <br> Andris Meiers, <br> Gunrs Spradzenko, <br> Monrelas latvieau kato<u kopiena (Alberts Caune) Kanda, <br> Rzeknes pilstas dome, <br> Helna Vasi<jeva, <br> Pteris Meikstums, <br> Rzeknes novada paavald+ba, <br> Krsavas novada paavald+ba, <br> Daugavpils novada dome, <br> Ciblas novada paavald+ba, <br> Krustpils novada paavald+ba, <br> Dagdas novada paavald+ba, <br> Baltinavas novada dome, <br> L+vnu novada dome <br> Paul+ne Zalne-Vallene <br> Antons RekaFa <br> Pateic+ba Mrai Nizinskai ("Rzeknes Vstis") </i> <br> <br> 336 lpp. m+kstie vki <br> ISSN 1407 2068 <br> ISBN 978-9984-29-236-6 <br> 4,27 EUR (3,00 LVL) </td> </table> <hr> <table> <td valign="top"> <img src="oluts_18.jpg" width="90" heigh="132" alt="book cover"> <td> <td> <b> Olkts, Literaturas almanahs 18, </b> <br> <i> Grmatas izdoaanu atbalst+juai: Valsts Kultkrkapitla fonds <img src="kkf_logo.jpg" width="40" heigh="23" alt="Logo">, <br> Rzeknes pilstas Domes Kultkras prvalde un <br> uzFmjs Jnis Bla~evi s. </i> <br> <br> 292 lpp. m+kstie vki <br> ISSN 1407 2076 <br> ISBN 978-9984-29-234-2 <br> 4,27 EUR (3,00 LVL) </td> </table> <hr> <table> <td valign="top"> <img src="prelats_vaikulis.jpg" width="90" heigh="132" alt="book cover"> </td> <td> <b> Jnis Broks "Prelta StaFislava Vaiku<a piemiFai", </b> <br> <i> atmiFas un prdomas <br> Grmata izdota ar priesteru J. StepiFa, A. Bud~es, J. Zarna, kultkras darbinieka P. Keiaa un av+zes "Rzeknes Vstis" (M. Nizinska) atbalstu. </i> <br> <br> 160 lpp. m+kstie vki <br> ISBN 978-9984-29-235-9 <br> 2,56 EUR (1,80 LVL) </td> </table> <hr> <table> <td valign="top"> <img src="stalshans.jpg" width="90" heigh="132" alt="book cover"> </td> <td> <b> Krlis Stalans "Krievu ekspansija un rusifikcija Baltij laikmetu tecjum", </b> <br> <i> Grmata bagt+gi ilustrta ar kartm, kartogrammm un diagrammm. Dr. J. Bra a priekavrds. P. Zalnes-Vallenas senlaiku literatkras ma#istres pcvrds. <br> Grmatas izdoaanu finansili atbalst+juai: Paul+ne Zalne-Vallena, Kandas Latvieau kato<u apvien+ba (Vilis Mileiko), Harijs Fridemanis </i> <br> <br> 188 lpp. m+kstie vki <br> ISBN 978-9984-29-232-8 <br> izprdota </td> </table> <hr> <table> <td valign="top"> <img src="Kivlinieks_Kalupiesa_dzives_gajums.jpg" width="90" heigh="122" alt="book cover"> </td> <td> <b> Henrihs Kivlinieks "Kalupieaa dz+ves gjums", </b> <br> <i> Autobiogrfiska apcere ar daudzm fotogrfijm no autora arh+va <br> Grmatas izdoaanu finansili atbalst+juai: Aivars Kurs+tis (Ogre), Daugavpils novada dome (Jan+na Jalinska), SIA "Meliors Krauja" (Antons Soms) Viktors Lazdns (Lielie Stradia7i) un Kalupes pagasta prvalde (Inra jbele) <br > </i> <br> <br> 144 lpp. cietie vki <br> ISBN 978-9984-29-233-5 <br> <a href="par_kalupiesa_dzives_gajums.html" TARGET="main"> vairk par grmatu...</a> <br> grmatu izplata autors <br> tlr: 26428646 </td> </table> <hr> <table> <td valign="top"> <img src="upenieks_par_dzives_skaistumu.jpg" width="90" heigh="125" alt="book cover"> </td> <td> <b> Eduards Upenieks Med. Dr. Emeritus "Par dz+ves skaistumu un mkslu", </b> <br> <i> Spja saprast mkslu ir civilizcijas balva <br> Grmatu veltu savai m+<ajai mtei Marijai pateic+b par viFas lkgaanm un manis audzinaanu. <br > </i> <br> <br> 400 lpp. cietie vki <br> ISBN 978-9984-29-230-4 <br> <a href="par_dzives_skaistumu.html" TARGET="main"> vairk par grmatu...</a> <br> grmatu izplata autors </td> </table> <hr> <table> <td valign="top"> <img src="Zeps_latviski.jpg" width="90" heigh="137" alt="book cover"> </td> <td> <b> Vladislavs Zeps "Latvieau le#ionra gaitas", </b> <br> <i> Grmatas izdoaanu finansili atbalst+juai: <br> Daugavas Vanagu Latvij Rzeknes noda<a, <br> Daugavas Vanagu noda<as Austrlij (Kanber un Adelaid), <br> Harijs Fridemanis, <br > Vi<nu Dome, <br> StaFislavs Z+ra un pats autors </i> <br> <br> 160 lpp. cietie vki <br> ISBN 978-9984-29-231-1 <br> <a href="par_zeps_latviski.html" TARGET="main"> vairk par grmatu...</a> <br> izprdota </td> </table> <hr> <table> <td valign="top"> <img src="vordneica.jpg" width="90" heigh="131" alt="book cover"> </td> <td> <b> P+ters Strods "Pareizraksteibas vMrdneica", </b> latgalieau valod <br> <i> `ys atkMrtMtais izdavums ve<teits <br> Virginijas un Pvela Pastaru, Jevgnijas un Boleslava Turlaju <br> p+miFai <br> Grmata izdota ar <a href="http://gaisma.lv" TARGET="blank"> Latvijas Nacionls bibliotkas Atbalsta biedr+bas atbalstu.</a> </i> <br> 404 lpp. cietie vki <br> ISBN 978-9984-29-228-1 <br> viss drukts grmatas metiens tika nodots Latvijas Republikas tautas un skolu bibliotkm <br> `+s grmatas elektronisk versija ir tapusi ar izdevniec+bas "Lielvrds" atbalstu un pieejama <br> <a href="http://ldb.lv/pspv" TARGET="blank"> aeit</a> <br> </td> </table> <hr> </body> </html>