<html> <head> <title> 2012. gad izdots </title> <SCRIPT LANGUAGE="JavaScript"> if (top.location.href==window.location.href) top.location.href="index.html" </SCRIPT> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="style.css"> </head> <body> <p class="headlines" > <span class="subheadline"> 2012. gad izdots grmatas </span> </p> <table> <td valign="top"> <img src="silazieds.jpg" width="90" heigh="126" alt="book cover"> </td> <td> <b> Ivars Silazieds "Vl atziFa" </b> <br> <i> Grmata izdota ar uzFmja JFa Bla~evi a atbalstu </i> <br> 78 lpp. m+kstie vki. <br> ISBN 978-9984-29-229-8 <br> <br> <a href="par_silazieds.html" TARGET="main"> vairk par grmatu... </a> <br> grmatu izplata autors </td> </table> <hr> <table> <td valign="top"> <img src="Rubulis_Dievs_un_cilveki.jpg" width="90" heigh="123" alt="book cover"> </td> <td> <b> Prof. Aleksis Rubulis "Dievs un cilvki" </b> <br> <br> 112 lpp. m+kstie vki. <br> ISBN 978-9984-29-226-7 <br> <br> <a href="par_dievs_un_cilveki.html" TARGET="main"> vairk par grmatu... </a> <br> 1,00 LVL (1,42 EUR) </td> </table> <hr> <table> <td valign="top"> <img src="Reksna_tris_zvaigznes.jpg" width="90" heigh="124" alt="book cover"> </td> <td> <b> Antons RekaFa "Tr+s zvaigznes man mk~" </b> <br> <i> Velt+jums dlam Jurim, <br> vedeklai Ievai, <br> mazdlam Tomam un mazmeitai Agnesei RekaFm </i> <br> 216 lpp. cietie vki. <br> ISBN 978-9984-29-225-0 <br> <br> <a href="par_tris_zvaigznes_mana_muza.html" TARGET="main"> vairk par grmatu... </a> <br> 3,00 LVL (4,27 EUR) </td> </table> <hr> <table> <td valign="top"> <img src="Bukss.jpg" width="90" heigh="121" alt="book cover"> </td> <td> <b> Mikelis Bukas "Latga<u atmkda" <br> <i> Idejas un ceiFas </i> </b> <br> <i> Grmatas izdoaanu atbalst+juai: <br> Balvu novada dome <br> Latvijas Republikas ministrija <br> un biedr+ba "Vienoti Latvijai" </i> <br> 432 lpp. cietie vki. <br> ISBN 978-9984-29-223-6 <br> <br> izprdota </td> </table> <hr> <table> <td valign="top"> <img src="Rainis_un_Latgale.jpg" width="90" heigh="137" alt="book cover"> </td> <td> <b> Pteris Zeile "Rainis un Latgale" <br> </b> <br> <i> Grmata izdota ar JFa Bla~evi a atbalstu </i> <br> 316 lpp. cietie vki. <br> ISBN 978-9984-29-222-9 <br> <br> 4,00 LVL (5,69 EUR) </td> </table> <hr> <table> <td valign="top"> <img src="Tjarve_aiz_mezim_snigotim.jpg" width="90" heigh="124" alt="book cover"> </td> <td> <b> Eleonora Tjarve "Aiz me~im sn+gMtim" <br> dzeja latgalieau valod </b> <br> <i> Grmatas izdoaanu atbalst+ja Valsts Kultkrkapitala fonds <img src="kkf_logo.jpg" width="40" heigh="23" alt="Logo"> </i> <br> 162 lpp. m+kstie vki. <br> ISBN 978-9984-29-224-3 <br> <br> <a href="par_aiz_mezim_snigotim.html" TARGET="main"> vairk par grmatu... </a> <br> 1,00 LVL (1,42 EUR) </td> </table> <hr> <table> <td valign="top"> <img src="TZK_13.jpg" width="180" heigh="124" alt="book cover"> </td> <td> <b> "Tvu zemes kalendars 2013" </b> <br> Kulturvsturiska un literara godagrMmota 74. goda gMjums </b> <br> latgalieau valod <br> <i> Grmatas izdoaanu atbalst+juau uzFmjs Jnis Bla~evi s, <br> Rzeknes pilstas Domes Kultkrprvalde <br> un Latgales re#iona att+st+bas a#entkra <img src="lraa_logo.jpg" width="40" heigh="39" alt="Logo"> </i> <br> 302 lpp. m+kstie vki. <br> ISSN 1407-2068 <br> izprdota </td> </table> <hr> <table> <td valign="top"> <img src="aizbrauceji_paliceji.jpg" width="90" heigh="124" alt="book cover"> </td> <td> <b> Pteris Keias "Aizbraucji un palicji", </b> <br> <br> 144 lpp. cietie vki <br> ISBN 978-9984-29-221-2 <br> <a href="par_aizbrauceji_paliceji.html" TARGET="main"> vairk par grmatu... </a> <br> 4,00 LVL (5,69 EUR) <br> Grmatu var iegdties ar+ pie autora: 29366565 </td> </table> <hr> <table> <td valign="top"> <img src="gribuska.jpg" width="90" heigh="123" alt="book cover"> </td> <td> <b> Andris Gribuaka "Kareivja gaitas latvieau le#ion", 2. izdevums (viena gada laik!) </b> <br> <br> 320 lpp. cietie vki. <br> ISBN 978-9984-29-219-9 <br> <a href="par_kareivja_gaitam.html" TARGET="main"> vairk par grmatu... </a> <br> Grmatu var iegdties pie autora: 28352135 </td> </table> <hr> <table> <td valign="top"> <img src="Aglona_Latkovskis_latviski.jpg" width="90" heigh="125" alt="book cover"> </td> <td> <b> Leonhards Latkovskis "Aglonas bazn+cas un klostera vsture" </b> <br> <br> 160 lpp. m+kstie vki. <br> ISBN 978-9984-29-218-2 <br> <a href="par_aglona_latviski.html" TARGET="main"> vairk par grmatu... </a> <br> par grmatas iegdi rakst+t: latkovski@hood.edu <br> </td> </table> <hr> <table> <td valign="top"> <img src="oluts_17.jpg" width="90" heigh="141" alt="book cover"> </td> <td> <b> OLjTS-17 Literaturas almanahs </b> <br> Grmatas izdoaanu atbalst+juai: <br> Valsts Kulturkapitala fonds <br> Rzeknes pilstas Domes Kultkras prvalde <br> uzFmjs Jnis Bla~evi s<br> <br> <br> 256 lpp. m+kstie vki. <br> ISBN 978-9984-29-217-5 <br> <a href="par_oluts_17.html" TARGET="main"> vairk par grmatu... </a> <br> 2,50 LVL (3,56 EUR) <br> </td> </table> <hr> <table> <td valign="top"> <img src="dveseles_darza.jpg" width="90" heigh="141" alt="book cover"> </td> <td> <b> Jan+na Astahovska "Dvseles drz", dzeja </b> <br> <i> 1952 1958 </i> <br> <br> 166 lpp. cietie vki. <br> ISBN 978-9984-29-217-5 <br> <a href="par_dveseles_darza.html" TARGET="main"> vairk par grmatu... </a> <br> 3,00 LVL (4,27 EUR) <br> </td> </table> <hr> <table> <td valign="top"> <img src="zvaigznes_plauksta.jpg" width="90" heigh="122" alt="book cover"> </td> <td> <b> Ieva Trimalniece "Zvaigznes plaukst", </b> <br> <i> 2007 2010 </i> <br> <br> 200 lpp. cietie vki. <br> ISBN 978-9984-29-214-4 <br> <a href="par_zvaigznes_plauksta.html" TARGET="main"> vairk par grmatu... </a> <br> par grmatas iegdi: ziedinaliesma@inbox.lv <br> </td> </table> <hr> <table> <td valign="top"> <img src="svilans_sprediki.jpg" width="100" heigh="148" alt="book cover"> </td> <td> <b> Baltinavas draudzes prvests Jnis Svilns "Spredi7i", </b> <br> <i> `ie spredi7i ir velt+jums manas 45 gadu priester+bas atcerei </i> <br> <br> 528 lpp. cietie vki. <br> ISBN 978-9984-29-212-0 <br> <br> <br> par grmatas iegdi: valve2@inbox.lv <br> </td> </table> <hr> <table> <td valign="top"> <img src="blazevics_dveseles_zeme.jpg" width="90" heigh="125" alt="book cover"> </td> <td> <b> Jnis Bla~evi s "Dvseles zeme", </b> <br> ststu-miniatkru krjums ar Ritas Bla~evi as, Ilmra ElkaFa un P+tera Hirta fotogrfijam. <br> <br> 126 lpp. cietie vki. <br> ISBN 978-9984-29-213-7 <br> <a href="par_dveseles_zeme.html" TARGET="main"> vairk par grmatu... </a> <br> izprdota </td> </table> <hr> <table> <td valign="top"> <img src="marta_skuja_nazina.jpg" width="90" heigh="124" alt="book cover"> </td> <td> <b> Marta Skuja "NaziF", </b> <br> dzejo<u krjums ar Vitolda ValeiFa priekavrdu, latgalieau valod <br> <br> <i> Grmata izdota ar Paul+nes Zalnes un JFa Bla~evi a atbalstu </i> <br> <br> 100 lpp. cietie vki. <br> ISBN 978-9984-29-211-3 <br> <a href="par_nazina.html" TARGET="main"> vairk par grmatu... </a> <br> 1,50 LVL (2,13 EUR) </td> </table> <hr> <table> <td valign="top"> <img src="gribuska.jpg" width="90" heigh="123" alt="book cover"> </td> <td> <b> Andris Gribuaka "Kareivja gaitas latvieau le#ion", </b> <br> <br> 320 lpp. cietie vki. <br> ISBN 978-9984-29-210-6 <br> <a href="par_kareivja_gaitam.html" TARGET="main"> vairk par grmatu... </a> <br> Grmatu var iegdties pie autora: 28352135 </td></table> </body> </html>