<html> <head> <title> 2010. gad izdots </title> <SCRIPT LANGUAGE="JavaScript"> if (top.location.href==window.location.href) top.location.href="index.html" </SCRIPT> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="style.css"> </head> <body> <p class="headlines" > <span class="subheadline"> 2010. gad izdots grmatas </span> </p> <table> <td valign="top"> <img src="dzeiviniku_stosti.jpg" width="90" heigh="128" alt="book cover"> </td> <td> <b> Valent+na `irina "Dzeivin+ku stMsteni" </b> <br> MMkslineica Lkcija Gadzina </b> <br> <br> 92 lpp. m+kstie vki. <br> ISBN 978-9984-29-198-7 <br> <a href="par_dzeiviniku_stosti.html" TARGET="main"> vairk par grmatu... </a> <br> 2,00 LVL (2,85 EUR) </td> </table> <hr> <table> <td valign="top"> <img src="katram_draugs.jpg" width="132" heigh="90" alt="book cover"> </td> <td> <b> Elizabete KrkliFa "Katram vajadz+gs draugs" </b> ststi. <br> Lsmas Gktmanes ilustrcijas. </b> <br> <br> 30 lpp. m+kstie vki. <br> ISBN 978-9984-29-197-0 <br> <a href="par_draugs.html" TARGET="main"> vairk par grmatu... </a> <br> par grmatas iegdi: e-mail: c2vsnadina@inbox.lv </td> </table> <hr> <table> <td valign="top"> <img src="liepdruviete_2.jpg" width="90" heigh="139" alt="book cover"> </td> <td> <b> L+vija Liepdruviete "L+pas vrsyun", dzeja </b> <br> <i> Grmatas izdota ar Rzeknes novada paavald+bas atbalstu </i> <br> 68 lpp. m+kstie vki. <br> ISBN 978-9984-29-196-3 <br> <a href="par_lipas_versyune.html" TARGET="main"> vairk par grmatu... </a> <br> Grmatu var iegdties pie autores: 29104563 </td> </table> <hr> <table> <td valign="top"> <img src="laimes_putna.jpg" width="90" heigh="138" alt="book cover"> </td> <td> <b> Nad+na LiepiFa "Laimes putna pasprn", dzeja </b> <br> <br> 112 lpp. m+kstie vki. <br> ISBN 978-9984-29-194-9 <br> <a href="par_laimes_putna.html" TARGET="main"> vairk par grmatu... </a> <br> Grmatu var iegdties pie autores <br> e-mail: c2vsnadina@inbox.lv </td> </table> <hr> <table> <td valign="top"> <img src="Latgale_un_tas_laudis.jpg" width="90" heigh="128" alt="book cover"> </td> <td> <b> Pteris Zeile "Latgale un ts <audis" </b> <br> <br> <i> Grmatas izdoaanu atbalst+juai: <br> Rietumu Bankas Labdar+bas fonds, <br> Daugavpils pilstas domes Kultkras prvalde, <br> uzFmjs Jnis Bla~evi s. </i> <br> <br> 320 lpp. cietie vki. <br> ISBN 978-9984-29-192-5 <br> <a href="par_latgale_un_tas_laudis.html" TARGET="main"> vairk par grmatu... </a> <br> izprdota <br> </td> </table> <hr> <table> <td valign="top"> <img src="vaivoda_dienasgramata.jpg" width="90" heigh="129" alt="book cover"> </td> <td> <b> B*SKAPA JULIJANA VAIVODA DIENASGRMATA </b> <br> 304 lpp. cietie vki. <br> ISBN 978-9984-29-191-8 <br> <a href="par_vaivoda_dienasgramata.html" TARGET="main"> vairk par grmatu... </a> <br> Grmatu izplata R+gas Metropolijas kkrijas grmatu galds <br> tlr. 67224314 </td> </table> <hr> <table> <td valign="top"> <img src="ar_krusta_zimi.jpg" width="90" heigh="141" alt="book cover"> </td> <td> <b> Jnis Kei s "Ar krusta z+mi dvsel", </b> <br> <i> Grmatas izdoaanu atbalst+juai: <br> Dagdas novada paavald+ba <br> un Rzeknes novada dome <br> </i> <br> 156 lpp. m+kstie vki. <br> ISBN 978-9984-29-188-8 <br> <a href="par_ar_krusta_zimi.html" TARGET="main"> vairk par grmatu... </a> <br> Grmatu izplata autors: 371-29187808 </td> </table> <hr> <table> <td valign="top"> <img src="oluts_15.jpg" width="90" heigh="123" alt="book cover"> </td> <td> <b> Literaturas almanahs "Olkts 15", </b> <br> <i> Grmatas izdoaanu atbalst+juai: <br> Valsts Kultkrkapitla fonds <img src="kkf_logo.jpg" width="40" heigh="23" alt="Logo"> <br> Rzeknes pilstas Domes Kultkras prvalde, <br> uzFmjs Jnis Bla~evi s <br> <br> </i> 324 lpp. m+kstie vki. <br> ISBN 978-9984-29-190-1 <br> <a href="par_oluts_15.html" TARGET="main"> vairk par grmatu... </a> <br> izprdota </td> </table> <hr> <table> <td valign="top"> <img src="tzk_11.jpg" width="90" heigh="128" alt="book cover"> </td> <td> <b> Kultkrvsturiska un literara godagrMmota "Tvu zemes kalendars  2011", </b> <br> <i> Grmatas izdoaanu atbalst+juai: <br> Valsts Kultkrkapitla fonds <img src="kkf_logo.jpg" width="40" heigh="23" alt="Logo"> <br> Latgales re#iona att+st+bas a#entkra <br> uzFmjs Jnis Bla~evi s <br> <br> </i> 328 lpp. m+kstie vki. <br> ISBN 978-9984-29-195-6 <br> izprdota </td> </table> <hr> <table> <td valign="top"> <img src="lavrinenko.jpg" width="90" heigh="131" alt="book cover"> </td> <td> <b> Olga LavriFenko "Centrleiropas un austrumeiropas iedz+votju dz+ves l+meFa veidoaans ata7ir+bu pt+aana pa re#ioniem", </b> monogrfija. <br> 154 lpp. un pielikumi, m+kstie vki. <br> ISBN 978-9984-29-189-5 <br> <i> Monogrfija ir velt+ta Centrleiropas un Austrumeiropas re#ionu iedz+votju dz+ves l+meFa jautjumu pt+aanai period no 2000. l+dz 2008. gadam. Autore ir veikusi ao re#ionu iedz+votju dz+ves l+meFa ori#inlu kvalitat+vo un kvantitat+vo, k ar+ dinamisko ata7ir+bu izpti ar apr7int integrl indikatora pal+dz+bu. ESF projekts "Atbalsts Daugavpils Universittes doktora studiju +stenoaanai. </i> <br> Grmatu izplata autore: 371-26658797 </td> </table> <hr> <table> <td valign="top"> <img src="korni.jpg" width="90" heigh="136" alt="book cover"> </td> <td> <b> 20= !K@F>2 ">@=8", </b> memuri. <br> 280 lpp., m+kstie vki. <br> ISBN 978-9984-29-187-1 <br> <a href="par_korni.html" TARGET="main"> vairk par grmatu... </a> <br> Grmatu izplata autors: 371-65725224 </td> </table> <hr> <table> <td valign="top"> <img src="dzeives_celi.jpg" width="90" heigh="136" alt="book cover"> </td> <td> <b> Vladislavs Zeps "Dzeives celi" </b> <br> 228 lpp., cietie vki. <br> <i> Grmatas izdoaanu atbalst+jis priesteris Antons Smelters </i> <br> <br> ISBN 978-9984-29-185-7 <br> <a href="par_dzeives_celi.html" TARGET="main"> vairk par grmatu... </a> <br> <a href="http://lat.rv.lv/index.php?newsid=3296" Target="blank"> RV raksts par autoru </a> <br> 5,00 LVL (7,11 EUR) </td> </table> <hr> <table> <td valign="top"> <img src="priesteri2.jpg" width="90" heigh="130" alt="book cover"> <td> <b> Alberts Bud~e "Latvijas Romas kato<u priesteri", II sj. </b> <br> 376 lpp., cietie vki. <br> <br> <i> Pateic+ba par finansilo atbalstu rijai un Vilim Mileiko (Kanda), <br> Toronto kato<u draudzei, <br> Daugavas Vanagu Kandas valdei, <br> Amerikas Latvieau Kato<u apvien+bas valdei, <br> Rzeknes Latgalieau kultkras biedr+bas izpildirektoram Pterim Keiaam un Prei<u deknam Jnim StepiFam par akt+vu l+dzdal+bu grmatas tapan. Pateic+ba Vilim Mileiko par sagdto materilu par trimdas priesteriem. </i> <br> <br> ISBN 978-9984-29-182-6 <br> <a href="par_priesteri2.html" TARGET="main"> vairk par grmatu... </a> <br> izprdota </td> </table> <hr> <table> <td valign="top"> <img src="pretspaki.jpg" width="90" heigh="140" alt="book cover"> <td> <b> Dina Skaidr+te Varslavne "Pretspki", tankas </b> <br> 78 lpp., aploc. <br> ISBN 978-9984-29-184-0 <br> <a href="par_pretspaki.html" TARGET="main"> vairk par grmatu... </a> <br> 1,00 LVL (1,42 EUR) </td> </table> <hr> <table> <td valign="top"> <img src="caur_meziem_purviem.jpg" width="90" heigh="133" alt="book cover"> </td> <td> <b> Antons RekaFa "Caur me~iem un purviem" </b> <br> 288 lpp., cietie vki. <br> ISBN 978-9984-29-183-3 <br> <a href="par_caur_meziem.html" TARGET="main"> vairk par grmatu... </a> <br> 4,00 LVL (5,69 EUR) </td> </table> <hr> <table> <td valign="top"> <img src="mozaika.jpg" width="90" heigh="122" alt="book cover"> <td> <b> Tadeuas Puisns "Vstures moza+ka" </b> <br> grmatas izdoaanu atbaslt+ja <br> PASAULES BR*VO LATVIE`U APVIEN*BA <br> <img src="PBLA.jpg" width="160" heigh="20" alt="PBLA logo"> <br> 392 lpp., m+kstie vki, kabatas formts. <br> ISBN 978-9984-29-181-9 <br> <a href="par_vestures_mozaika.html" TARGET="main"> vairk par grmatu... </a> <br> 3,00 LVL (4,27 EUR) </td> </table> <hr> <table> <td valign="top"> <img src="sarts.jpg" width="90" heigh="124" alt="book cover"> <td> <b> "Rakstnieks Jnis Srts", satd+tjs Ptris LiepiFa </b> <br> 270 lpp., cietie vki, kabatas formts. <br> ISBN 978-9984-29-173-4 <br> <a href="par_sarts.html" TARGET="main"> vairk par grmatu... </a> <br> izprdota <br> </td> </table> <hr> <table> <td valign="top"> <img src="ka_smilga.jpg" width="90" heigh="137" alt="book cover"> </td> <td> <b> Nad+na LiepiFa "K smilga vj" </b> <br> 320 lpp., cietie vki, kabatas formts. <br> ISBN 978-9984-29-178-9 <br> <a href="par_ka_smilga.html" TARGET="main"> vairk par grmatu... </a> <br> grmatu izplata autore <br> e-mail: c2vsnadina@inbox.lv </td> </table> <hr> <table> <td valign="top"> <img src="pudenu_dorgumi.jpg" width="90" heigh="126" alt="book cover"> </td> <td> <b> Dina Skaidr+te Varslavne ""PkdeFu" dMrgumi" </b> <br> 200 lpp., m+kstie vki, kabatas formts. <br> ISBN 978-9984-29-179-6 <br> <a href="par_pudenu_dorgumi.html" TARGET="main"> vairk par grmatu... </a> <br> 2,00 LVL (2,85 EUR) </td> </table> <hr> <table> <td valign="top"> <img src="preili_ievzieda.jpg" width="90" heigh="139" alt="book cover"> </td> <td> <b> Vilma Lele "Prei<i ievzied" </b> <br> 100 lpp., m+kstie vki, kabatas formts. <br> ISBN 978-9984-29-180-2 <br> <a href="par_preili_ievzieda.html" TARGET="main"> vairk par grmatu... </a> <br> 1,00 LVL (1,42 EUR) </td> </table> <hr> <table> <td valign="top"> <img src="steiman11.jpg" width="90" heigh="124" alt="book cover"> </td> <td> <b> Josifs `teimans "Latvijas vstures historiogrfija" </b> <br> Boris Volkovi s. Personu rd+tjs. <br> 310 lpp., m+kstie vki, kabatas formts. <br> ISBN 978-9984-29-177-2 <br> <a href="par_l_v_h.html" TARGET="main"> vairk par grmatu... </a> <br> 2,50 LVL (3,56 EUR) </td> </table> <hr> <table> <td valign="top"> <img src="steiman10.jpg" width="90" heigh="120" alt="book cover"> </td> <td> <b> Josifs `teimans "Vsture un filozofija, sociolo#ija un politika" <br> </b> <br> 216 lpp., m+kstie vki, kabatas formts. <br> ISBN 978-9984-29-176-5 <br> <a href="par_v-f-s-p.html" TARGET="main"> vairk par grmatu... </a> <br> 2,00 LVL (2,85 EUR) </td> </table> </body> </html>